Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης»

Πρόγραμμα Σπουδών 

  1. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών

Α. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ ως εξής:

Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, κοινά και για τις δύο Κατευθύνσεις του ΠΜΣ, τα οποία πιστώνονται με πέντε (5) μονάδες έκαστο και δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης, τα οποία πιστώνονται με δέκα (10) μονάδες έκαστο. Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) μονάδες και περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης, καθένα εκ των οποίων πιστώνεται με δέκα (10) μονάδες. Το Γ’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και περιλαμβάνει ένα (1) μάθημα Κατεύθυνσης, το οποίο πιστώνεται με δέκα (10) μονάδες και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία πιστώνεται με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.

Β. Το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών και τις εξελίξεις της επιστήμης. Σε περίπτωση ανάγκης για την οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ υποβάλλει σχετική πρόταση προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Ο καθορισμός του τελικού προγράμματος των μαθημάτων γίνεται με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση τόσο της επιστημονικής επάρκειας τού περιεχομένου σπουδών όσο και της επαρκούς προσφοράς μαθημάτων σε σχέση με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Γ. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και σε περίπτωση προσκεκλημένων εισηγητών από το εξωτερικό η αγγλική.

Δ. Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ). Το κάθε μάθημα διδάσκεται για δεκατρείς (13) εβδομάδες και η διάρκεια διδασκαλίας του είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.

Στ. Τα μαθήματα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που ενδέχεται να συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, και β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας – μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ζ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ μπορεί να συνδυάζεται με ερευνητική απασχόληση και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων των δύο Κατευθύνσεων του ΠΜΣ είναι το παρακάτω:

  1. Πρόγραμμα μαθημάτων και πιστωτικές μονάδες (ΦΠ)

(α) Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

 Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες
(ΠΜ)
1. Εκπαιδευτική Πολιτική, Καινοτομίες και Δια βίου μάθηση Υ(Κορμού) 5
2. Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Υ(Κορμού) 5
3. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Υ(Κατεύθυνσης) 10
4. Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση Υ(Κατεύθυνσης) 10

 

Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες
(ΠΜ)
1. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία Υ(Κατεύθυνσης) 10
2. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ηθική Υ(Κατεύθυνσης) 10
3. Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης Υ(Κατεύθυνσης) 10

 

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες
(ΠΜ)
 

1.

Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης – Practicum – Εμπειρία πεδίου και Πρακτική Άσκηση (Field Experience and Practicum) Υ(Κατεύθυνσης) 10
2. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ(Κατεύθυνσης) 20

 

β) Κατεύθυνση Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)

Πιστωτικές Μονάδες
(ΠΜ)

1. Εκπαιδευτική Πολιτική, Καινοτομίες και Δια βίου μάθηση Υ(Κορμού) 5
2. Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Υ(Κορμού) 5
3. Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα και οιΕκπαιδευτικές τους Χρήσεις Υ(Κατεύθυνσης) 10
4. Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και οι Διδακτικές του Χρήσεις Υ(Κατεύθυνσης) 10

 

Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες
(ΠΜ)
1. Συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και e – learning Υ(Κατεύθυνσης) 10
2. O Ψηφιακός Γραμματισμός και το web 2.0 Υ(Κατεύθυνσης) 10
3. Οnline Κοινότητες και τα Περιβάλλοντα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Υ(Κατεύθυνσης) 10

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες
(ΠΜ)
1. Oι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ενηλίκων, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Υ(Κατεύθυνσης) 10
2. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ(Κατεύθυνσης) 20

 

  1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 Α. Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλέπεται η συγγραφή μιας πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Β. Σύμφωνα με το Ν. 3685/2008, άρθρο 5 παράγραφος 4 για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί ΠΜΣ που απονέμει ΜΔΕ, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μόνιμο μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ως επιβλέπων. Η Συντονιστική Επιτροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Με την έναρξη της διπλωματικής εργασίας κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει σχετικό υπόμνημα της διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Γ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) ολοκληρώνεται και υποβάλλεται για κρίση κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.

Δ. Η ΜΔΕ μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική, σε θεματική που εντάσσεται στο αντικείμενο του Προγράμματος και της Κατεύθυνσης.

Ε. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποστηρίζει προφορικά την εργασία του ενώπιον τριμελούς επιτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν άρθρο, παράγραφος Β. Στην περίπτωση που η ΜΔΕ έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα η επιτροπή μπορεί: α) να εγκρίνει την προφορική υποστήριξη της εργασίας, β) να ζητήσει διορθώσεις και εκ νέου κατάθεση και γ) να απορρίψει την εργασία. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

ΣΤ. Δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση της ΜΔΕ παρέχεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, για μία μόνον φορά, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εξάμηνο και μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, και μετά από θετική εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή. Οι αιτήσεις για παράταση κατάθεσης της ΜΔΕ κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ζ. Από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους (σε όλα τα μαθήματα και τη ΜΔΕ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται βεβαίωσης αποφοίτησης από το ΠΜΣ.

Η. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και την εκπόνηση και υποστήριξη της ΜΔΕ εντός του προβλεπόμενου από τον παρόντα Κανονισμό χρονικού διαστήματος διαγράφονται από το ΠΜΣ αυτοδικαίως.