Δικαιολογητικά

 • Πλήρη Ατομικά Στοιχεία
 • Πτυχίο (Τμήμα/ Σχολή/ Πανεπιστήμιο)
 • Δεύτερο Πτυχίο (Τμήμα/ Σχολή/ Πανεπιστήμιο)
 • Βαθμός πτυχίου με δύο δεκαδικά ψηφία (ο μεγαλύτερος βαθμός πτυχίου σε περίπτωση περισσότερων του ενός πτυχίων)
 • Τίτλος Διπλωματικής/ Πτυχιακής εργασίας (εφόσον υπάρχει και μόνο εάν είναι σχετική με την επιλεγείσα κατεύθυνση)
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της ξένης γλώσσας (Β2) ή ανώτερη, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (τίτλος και βαθμός)
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (τίτλος μεταπτυχιακού)
 • Διδακτορικό δίπλωμα (τίτλος διδακτορικής διατριβής)
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (αριθμός)
 • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (αριθμός)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και σχετικά προσόντα